Na základe aktuálneho usmernenia MPSVaR pre poskytovateľov sociálnych služieb a nariadenia štatutára ZpS HARMÓNIA oznamujeme, že od 22.12.2021
sú povolené návštevy prijímateľov sociálnej služby za podmienok, že:
- návšteva je možná po dobu max. 15 min.;
- odporúčaný čas návštev 12:30 hod. do 15:00 hod.

Pri vstupe do ZpS:
- sa návštevník musí preukázať OTP;
- zapísať sa do knihy návštev;
- dá si zmerať a zaznamenať jeho telesnú teplotu;
- vypísať tlačivo „Monitoring pre návštevy“;
- počas celej návštevy musí mať prekryté horné dýchanie cesty (respirátor FFP2);
- odporúča sa použiť dezinfekčný prípravok na ruky (jednorázové rukavice);
- musí sa dodržiavať odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

Pri odchode zo ZpS návštevník nahlási ukončenie návštevy službukonajúcemu personálu.

V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia a postupovať podľa pokynov službukonajúceho personálu, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť!

Zároveň oznamujeme, že sú povolené dovolenky prijímateľov sociálnych služieb za podmienky, že pobyt na dovolenke bude minimálne 72 hodín.

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                             PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                   štatutárny zástupca ZpS Harmónia


V Zborove nad Bystricou, 22.12.2021