ZpS HARMÓNIA sa momentálne nachádza v zelenej zóne.

Na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID-19 vydaného MPSVaR a aktualizovaného dňa 26.10.2022 oznamujeme, že:
Návštevy pre prijímateľov sociálnych služieb počas pracovných dní sú bez obmedzenia – za predpokladu, že nenarušia liečebný režim prijímateľov sociálnych služieb a domáci poriadok zariadenia.
Návštevy pre prijímateľov sociálnych služieb počas víkendov a sviatkov sú interným krízovým tímom odporúčané v čase od 14:30 hod. za predpokladu, že nenarušia liečebný režim prijímateľov sociálnych služieb a domáci poriadok zariadenia.

Pri vstupe do ZpS:
- je potrebné zapísať sa do knihy návštev; v knihe návštev je potrebné zapísať čas odchodu;
- dôsledne dodržiavať protiepidemiologické opatrenia: použiť dezinfekčný prípravok na ruky (jednorázové rukavice); počas celej návštevy musí mať prekryté horné dýchanie cesty (respirátor FFP2);
- odporúča sa dodržiavať odstup a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

Návštevy v ZpS Harmónia v prípade červenej zóny sú zakázané!
Výnimkou sú situácie, ktoré neznesú odklad.

 

V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia a postupovať podľa pokynov službukonajúceho personálu, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť!

 

V Zborov nad Bystricou, 15.11.2022                       PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                             štatutárny zástupca zariadenia