Na základe aktuálneho usmernenia štatutára ZpS HARMÓNIA oznamujeme, že od 22.03.2022


sú povolené návštevy prijímateľov sociálnej služby za podmienok, že:
- návšteva je možná po dobu max. 15 min.;
- odporúčaný čas návštev 12:30 do 15:00 hod.;
- návštevu môže uskutočniť výlučne zdravá osoba!!!!

Pri vstupe do ZpS:
- je potrebné zapísať sa do knihy návštev;
- dôsledne dodržiavať protiepidemiologické opatrenia: použiť dezinfekčný prípravok na ruky /jednorázové rukavice; počas celej návštevy musí mať prekryté horné dýchanie cesty (respirátor FFP2);
- odporúča sa dodržiavať odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

Pri odchode zo ZpS návštevník nahlási ukončenie návštevy službukonajúcemu personálu.

V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia a postupovať podľa pokynov službukonajúceho personálu, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť!

Zároveň oznamujeme, že sú povolené dovolenky prijímateľov sociálnych služieb za podmienky v prípade, že pobyt na dovolenke bude minimálne 72 hodín.

 

V Zborove nad Bystricou, 22.03.2022                               
 
                                                 
                                 PaedDr. Juraj Hlavatý, štatutárny zástupca zariadenia