Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určený pre seniorov. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v dennom stacionári len na určitý čas počas dňa v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba len určitý čas počas dňa, iba v pracovných dňoch  v čase od 06:30 hod.  do 17:00 hod. 

Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných  služieb, ktoré zodpovedajú  potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených  vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov  a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

V zmysle zákona denný stacionár poskytuje: 

  •  pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,
  •  sociálne poradenstvo,
  •  sociálnu rehabilitáciu,
  •  stravovanie, 

Denný stacionár zabezpečuje:

  •  rozvoj pracovných zručností (činnostnú terapiu),
  •  záujmovú  činnosť,
  •  kultúrnu činnosť,
  •  podmienky na udržiavanie fyzickej  a psychickej aktivity,
  •  kontakt so spoločenským prostredím

 

Postup k prijatiu do Zariadenia pre seniorov - denný stacionár vrátane potrebných tlačív si môžete pozrieť tu:

doc Postup k prijatiu 199.00 KB

doc Žiadosť o prijatie do Zariadenia pre seniorov47.50 KB

doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu186.50 KB

doc Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu34.50 KB

docx Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby190.92 KB