Zariadenie pre seniorov Harmónia v Zborove nad Bystricou č. 201 začalo poskytovať sociálne služby 01.10. 2017. Vtedy sa po prvý krát otvorili dvere záujemcom o celoročnú formu pobytu i záujemcom o Denný stacionár.

Kapacita zariadenia je: 40 miest na celoročnú pobytovú formu, 10 miest ambulantná forma - Denný stacionár

V ZpS Harmónia poskytujeme celoročnú sociálnu službu osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zák. č. 50/2012 Z. z., alebo  dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

V prípade záujmu o umiestnenie do ZpS na celoročnú formu pobytu je potrebné predložiť tieto doklady:

 • odtŽiadosť_o_prijatie_do_Zariadenia_pre_seniorov.odt17.69 KB – vybavuje sa na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade (sociálny úsek);
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti – vybavuje sa na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade (sociálny úsek), v prípade kópie musí byť overená notárskym úradom respektíve matrikou úradu;
 • Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu – vybavuje sa na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade (sociálny úsek);
 • Potvrdenie o aktuálnom príjme – Rozhodnutie o výške dôchodku vydané sociálnou poisťovňou;
 • Rodný list – kópia;
 • Sobášny list – kópia;
 • Kópia úmrtného listu (ak je vdovec/vdova).

Po doručení oznámenia o zaradení do poradovníka čakateľov, je nutné doložiť nasledujúce:

a) doklady potrebné k nástupu – sociálny úsek

b) doklady potrebné k nástupu – zdravotný úsek

 • zdravotná dokumentácia
 • doklad o vyradení (dátum vyradenia) z evidencie poskytovania zdravotnej starostlivosti

c) potrebné zdravotné vyšetrenia

 • LEKÁRSKE_VYŠETRENIA_PRED_NÁSTUPOM_DO_ZARIADENIA_SOCIÁLNYCH_SLUŽIEB.docx
 • potvrdenie o bezinfekčnosti od obvodného lekára staré maximálne 3 dni – je bezpodmienečne nutné!!!!
 • vyšetrenie RTG pľúc, nie staršie ako 3 mesiace
 • vyšetrenie na bacilonosičstvo (tampón nosa, hrdla, rekta)
 • psychiatrické vyšetrenie
 • zaočkovanie 14 dní pred nástupom do sociálneho zariadenia vakcínou PNEUMO 23 (metodický pokyn č. 1 hlavného odborníka MZSR pre geriatriu)
 • zaočkovanie TAT – bezpodmienečne
 • základné biochemické vyšetrenie krvi, FW a moču + KO

Pri nástupe do zariadenia je nutné

Poradovník žiadateľov