1. Na čo kladieme dôraz?

Služby zariadenia pre seniorov HARMÓNIA sú šité na mieru potrebám našich prijímateľov sociálnych služieb, pričom zohľadňujú v prvom rade ich zdravotný stav a celkovú spokojnosť vďaka profesionálnemu prístupu zamestnancov.

Prioritou zariadenia nie je iba uspokojiť základné životné potreby prijímateľov sociálnych služieb, ale aj vytvoriť priestor pre sociálne, kultúrne či spoločenské vyžitie a to v pokojnom prostredí zariadenia. Nové priestory, upravené okolie, spoločenská miestnosť, priestranná kaplnka, krása vidieka, vlastná záhradka a mnoho iných predností zariadenia ponúka seniorom nové možnosti trávenia jesene života.

2. Kto má nárok na poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení?

Zariadenie pre seniorov Harmónia poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu klientov:

 • celoročnou pobytovou formou
 • ambulantnou formou – denný stacionár

Sociálne služby poskytované celoročnou pobytovou formou sa poskytujú fyzickej osobe, ktorá:

 • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zák. č. 50/2012 Z. z., alebo
 • dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálne služby poskytované ambulantnou formou (denný stacionár) sa poskytujú fyzickej osobe, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej č. 3 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zák. č. 50/2012 Z. z., a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

3. Čo ZpS Harmónia poskytuje?

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie
 1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
 2. zabezpečuje záujmová činnosť
 3. zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť

 zariadenie pre seniorov zborov ponuka sluzieb 001

Naše zariadenie poskytuje aj stravovanie a to:

 • prijímateľom sociálnej služby,
 • zamestnancom zariadenia,
 • donáška (dovoz) stravy do domácností, seniorom.

zariadenie pre seniorov zborov stravovanie 001